Kurspresentation

Under samma himmel är en interreligiös och interkulturell kurs för goda relationer i och utanför skolan.

 

Kursen är utformad utifrån skolans värdegrund för att motverka alla former av förtryck, ökad förståelsen mellan människor och ett bättre klimat på skolorn. Under kursen möter eleverna unga människor med olika religiös och kulturell identitet. Det personliga mötet  öppnar för samtal om levd religion, liv och identitet. Eleverna övar sig i att sätta sig in i andras perspektiv och samtala om frågor som rör religion och kultur.

Kursen lämpar sig för högstadieskolor som vill bedriva ett medvetet, strukturerat och kvalitativt värdegrundsarbete. Kursen ger möjlighet för eleverna att utveckla en interkulturell och interreligiös kompetens.


"Under samma himmel vilar på en gedigen religionsdidaktisk grund. I denna framhålls vikten av att
möta och reflektera kring religioner utifrån individers religiositet (levd religion), kollektiva uttryck för
religion, samt den egna religiösa positionen. Utifrån detta har projektets pedagogiska modell
utformats. Genom möten med unga religiösa individer - berättare - erbjuder projektet möjlighet till
identifikation och förståelse för innebörder och konsekvenser av att leva utifrån en religiös
livstolkning. Genom att tillsammans med personer som eleverna utvecklat en relation till, besöka
platser för kollektiv religionsutövning, ges eleverna möjlighet att sätta in religionen i ett större
sammanhang och därmed förstå religion som något mer än personlig övertygelse. Genom samtal,
reflektion och olika övningar utvecklar eleverna större förståelse för människor vars liv och
livstolkning skiljer sig från den egna."

Ur Göteborgs Universitets utvärderingen Under samma himmel En utvärdering av styrdokument, utvärdering och undervisning. (2019 - 2020) 

 

 

 

Med Berättelsen som grund


Kursen utgår från idén att det personliga mötet är viktigt för att skapa förståelse mellan människor.

Vi använder oss därför av så kallade berättare som träffar eleverna vid flera olika tillfällen. Berättarna är unga personer med olika religiös och kulturell bakgrund. Med den personliga berättelsen som utgångspunkt förs ett samtal i klassen kring olika allmänmänskliga teman som rör religion och kultur. 

Kursledarna leder samtalet i klassen så att de eleverna får möjlighet att ställa sina frågor, får syn på likheter och skillnader mellan sina egna och andras erfarenheter och perspektiv, normer och värderingar. Kursledarna skapar förutsättningar för eleverna att få syn på religionens olika nivåer, den individuella, den sociala och den bredare traditionen. Kursledarna leder samtalet i klassen så att de eleverna får möjlighet att ställa sina frågor, får syn på likheter och skillnader mellan sina egna och andras erfarenheter och perspektiv, normer och värderingar. 

 

 

 

normer och fördomar som eleverna själva ger uttryck för lyfts upp och vid behov problematiseras. Normer som är diskriminerande bearbetas i samtal och övningar. Avsikten är att skapa en tryggare och mer inkluderande gemenskap där alla bemöts utifrån sitt unika och okränkbara värde.

 

 

Berättarbesök

Berättandet är kärnan i Under samma himmel och i varje kurs ingår 2-4 berättarbesök + ett interreligiöst panelsamtal. 

Utifrån den personliga berättelsen bearbetar eleverna olika identifikationsmoment och får öva sina empatiska förmågor genom att försöka förstå hur ”den andre” känner och tänker, varför han eller hon handlar på det ena eller det andra sättet. 

 

Kursens upplägg


Under samma himmel kan erbjuda flera olika koncept utifrån skolans möjlighet och behov.

Kursen sträcker sig över en termin och riktar sig till högstadiet. Tidsåtgången är 60-90 min i veckan och bör rymmas inom klassens ordinarie schema.
 Kursen är utformad för att passa alla skolor, oavsett om normen bland eleverna är religiös eller sekulär.

Undervisningspass

11 pass á 90 minuter
1 gång/vecka

inkl 3 - 4 berättarbesök + interreligiöst panelsamtal + tempeltur

Undervisningspass

15 pass a 60 minuter
1 gång/vecka

inkl 2-3 berättarbesök + interreligiöst panelsamtal + tempeltur

Berättarskola

1 - 4 tillfällen med besök från berättare samt tid för frågor/samtal i grupp á 90 min.

Tempeltur

I varje kurs erbjuder vi klassen att åka med oss på tempeltur.  Då möter vi berättare i deras religiösa rum och får veta mer om traditioner, ritualer och församlingens sociala arbete. På en tempeltur besöker vi 2 olika platser och kan t ex vara ett tempel, kyrka, moské eller synagoga.

Under samma himmel © Budskapet kommunikation